आरोग्य कर्मचारी अधिकार आणि कर्तव्य

आरोग्य सहाय्यक पुरुष कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या Health Assistant Job Chart in Marathi

शेअर करा - आरोग्य विषयक खालील माहिती आवडल्यास नक्की शेअर करा.

एम. पी. डब्ल्यू. चे प्रमोशन होऊन आरोग्य सहाय्यक Health Assistant Job Chart in Marathi होता येते. यांचे काम खालील प्रमाणे.

आरोग्य सहाय्यक ( पुरुष ) यांची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या

Health Assistant Job Chart in Marathi:-

बहुउद्देशिय आरोग्य कर्मचारी योजनेंतर्गत पुरुष आरोग्य सहाय्यकानी एकूण २०,००० लोकसंख्येला सेवा देणे अपेक्षित असून एकुण ४ उपकेंद्र व ४ आरोग्य कर्मचारी ( पु ) यांचे पर्यवेक्षण करणे बंधनकारक आहे.

त्याच प्रमाणे प्रजनन व बाल आरोग्य कार्यक्रम व कुष्ठरोग दूरीकरण कार्यक्रमांचे प्राथमिक आरोग्य सेवेत होणाऱ्या विलीनिकरण अनुषंगाने व इतर राष्ट्रीय कार्यक्रमात झालेला बदल लक्षात घेता पुरुष आरोग्य सहाय्यकाच्या जबाबदाऱ्या खालील प्रमाणे आहेत .

पर्यवेक्षण व मार्गदर्शन

 1. कार्यक्षेत्रंतील सर्व पुरुष आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या कार्याचे संनियंत्रण , पर्यवेक्षण त्यांच्या कामाची आखणी व कौशल्यवृध्दीसाठी त्यांना मार्गदर्शन .
 2. पर्यवेक्षणासाठी नियमित व अकस्मित भेटी .
 3. वैद्यकिय अधिकारी , आरोग्य कर्मचारी व लाभार्थी याच्यांत आरोग्य सेवा संबंधाने योग्य समन्वय साधणे
 4. आरोग्य सहाय्यक ( स्त्री ) च्या सहाय्याने सर्व कर्मचाऱ्यांची सभा व कामाचा आढावा घेणे .
 5. मसिक सभेत आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या कामाचा आढावा देणे .
 6. आरोग्य सेवकाला साधनसामुग्रीचा पुरवठा .
 7. आरोग्य सेवकाच्या नोंदवहया व दप्तर पडताळणी व मार्गदर्शन .
 8. आरोग्य सेवकाकडून आलेल्या अहवालाचे एकत्रिकरण छाननी व अहवाल सादरीकरण ,

ब ) साहित्य सामुग्री व्यवस्थापन

 1. आरोग्य सहाय्यिके सोबत नियमित व आकस्मिक उपकेंद्र साठा तपासणी .
 2. साहित्य सामुग्रीचे मागणीपत्रक योग्य वेळी सादर करून पुरवठा प्राप्त करणे .
 3. उपकेंद्र औषधीसाठा व इतर साहित्याच्या योग्य साठवणुकिकडे नियमित लक्ष .
 4. पुरुष आरोग्य कर्मचाऱ्याच्या किटची नियमित पडताळणी .

क ) संघकार्य

 1. पुरुष आरोग्य कर्मचाऱ्याना संघकार्य सुलभ करणे .
 2. आरोग्य सहाय्यिका व इतर आरोग्य कर्मचाऱ्यांसोबत कार्याचे समन्वय व गटपातळीवर आयोजित सभेत सहभाग .
 3. प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या सभेत नियमित सहभाग .
 4. कार्यक्षेत्रात विविध आरोग्य सेवांचे आयोजनासाठी वैद्यकिय अधिकाऱ्यांना मदत करणे , इतर कर्मचाऱ्यांसह आरोग्य सेवा शिबीरांचे आयोजन व सहभाग .

ड ) अहवाल व नोंदी

 1. आवश्यक नोंदी व अहवाल तत्परतेने सादर करणे .
 2. पुरुष आरोग्य कर्मचाऱ्यांकडून प्राप्त नोंदी व अहवालांचे योग्य संकलन करुन वैद्यकिय अधिकाऱ्यांना सादर करणे .

१ ) राष्ट्रीय हिवतांप प्रतिरोध कार्यक्रम

 • आरोग्य सेवकांच्या सर्वेक्षण भेटीचे नियोजन व पर्यवेक्षण
 • घराभेटीत आढललेल्या रुग्णाचे रक्तनमने गृहितोपचार हिवताप रुग्णांना समूळ उपचार ,
 • ताप उपचार केंद्र व गोळया वाटप केंद्र यांची पडताळणी
 • किटकनाशक फवारणी कार्यक्रमावर देखरेख
 • डास उत्पत्तीस्थाने पडताळणी .
 • गप्पीमासे पैदास केंद्र तपासणी .
 • मजूर शिबीरांना आठवडी भेट .
 • मच्छरदाणी वाटप .

२) साथरोग नियंत्रण

 • हगवण , अतिसार , काविळ , विषमज्वर मेंदूज्वर , घटसर्प , गोवर ई.साथीवर नियंत्रण व लक्ष्य .
 • उद्रेकाच्या प्रसंगी त्वरीत कार्यवाहि , उद्रेक नियंत्रण पथक तयार करणे . विहिरी निर्जतुकीकरण , ओ . टी.पर्यवेक्षण , दूषित पाणी नमुन्याअनुषंगाने कार्यवाही ग्रामपंचासत भेटी , ब्लिचींग पावडर साठा तपासणी .
 • प्रतिबंधनात्मक कार्यवाही व वरिष्ठांना आवश्यक ती माहिती सादर करणे .
 • उद्रेक होऊ नये म्हणून साथरोगविषयक आरोग्य शिक्षण ,
 • रेबिज प्रतिबंधन लावारिस कुत्यांचा बंदोबस्त

३ ) राष्ट्रीय अंधत्व निवारण कार्यक्रम

 • मोतिबिंदू रुग्णांची यादी तयार करुन घेणे व शिबीर नियोजन ,
 • शाळेत जाणा – या सर्व मुलांची दृष्टीदोष , तिरळेपणा व इतर नंत आजारांकरिता तपासणी होईल याची खात्री करणे व त्यांना उपचार देण्याची व्यवस्था करणे ,

४ ) राष्ट्रीय कुष्ठरोग निर्मुलन कार्यक्रम

 • निदान व नियमित उपचार
 • संशयित रुग्णांचा त्वचानमुना घेणे व तपासणीसाठी पाठवणे .

५ ) राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम

 • नियमित औषधोपचार
 • आरोग्य कर्मचा-यांकडून घेतलेले थुकी नमुन्याची पडताळणी .

६ ) प्रजनन व बालआरोग्य

१) सार्वत्रिक लसटोचणी कार्यक्रम:-

 • लसीकरणासाठी लागणारा साधनसामुग्रीचा साठा अद्ययावत ठेवणे .
 • पल्स पोलिओ लसीकरण लसीकरण गाबाचे पर्यवेक्षण

२) क्षारसंजीवनी उपचार:-

 • अतिसाराच्या रुग्णांना क्षारसंजीवनी उपचार
 • आरोग्य सेवक स्त्री पुरुष यांना क्षारसंजीवनीचा पुरवठा करणे

३) शालेय आरोग्य कार्यक्रम:-

 • लसीकरणासाठी आरोग्य कर्मचा-यांना सहाय्य .
 • विद्यार्थ्यांना आरोग्य शिक्षण ,

४) कुटुंब कल्याण:-

 • कुटुंब पाहणीचे वेळी पर्यवेक्षण व गोषवारे काढणे .
 • प्रतिसाद न देणा – या जोडप्यांचे मतपरिवर्तन .
 • निरोध डेपोहोल्डर – नियमित साधनपुरवठा .
 • कुटुंब नियोजन शिबीरे आयोजित करण्यासाठी सहाय्य ,
 • लाभार्थीचा पाठपुरावा व पर्यवेक्षण .
 • पुरुषांचा कार्यक्रमात सहभाग वाढवणेसाठी प्रयत्न

५) उपकेंद्र नियोजन व मार्गदर्शन:-

 • आरोग्य सेविकेला उपकेंद्र नियोजन आराखडा तयार करणेसाठी आवश्यक मार्गदर्शन व मदत .
 • पुरुष आरोग्य कर्मचा-याचा सहभाग निश्चित करणे ,
 • लाभार्थ्यांच्या गरजा व निश्चितीसाठी मदत व मार्गदर्शन ,

६) लोकसंख्या धोरण व आरोग्य शिक्षण:-

 • लोकसंख्या धोरणाची उद्दिष्टे व प्रमुख बाबी
 • प्रस्तावित उपाययोजनांची माहिती
 • सेवांची उपलब्धता व गुणवत्ता सुधारणे .
 • विविध क्षेत्रांचा व विभागांचा सहभाग

७) प्रजनन मार्ग जंतुसंसर्ग:-

 • पुरुष रुग्णांसाठी निदान व उपचार , प्रजनन जंतुसंसर्गाचे परिणाम व निदान .
 • प्रतिबंधनात्मक उपाययोजना उपचार व पध्दती .

८) लैंगिक शिक्षण:-

 • किशोरवयीन मुलामुलींना लैंगिक शिक्षण , सुरक्षात्मक उपाययोजना .
 • दुष्परिणामांची जाणीव करून देणे .

फ ) जीवनविषयक आकडेवारी:-

 • आरोग्य कर्मचा-यांनी गोळा केलेल्या जन्म मृत्युच्या माहितीचे एकत्रिकरण .
 • एम.आय.एस. चालू असलेल्या प्रा.आ.केंद्रतील कार्यावर देखरेख व गळती .
 • ग्रामपंचायतमध्ये केल्या जाणा-या जन्म मृत्यूनोंदीबाबत सर्वेक्षण व पडताळणी .
 • अहवाल संकलन .

ग ) परिसर स्वच्छता:-

 • सुरक्षित पाणी पुरवठा .
 • शोषखड़ा , परसबाग , खतखडे , आरोग्यदायी संडास , बिनधुराची चूल तयार करण्यासाठी जनतेला प्रोत्साहन व मार्गदर्शन .
 • पाण्याच्या निर्जंतुककिरणाबाबत ओ.टी.टेस्ट .
 • पाणी नमुने गोळा करून चाचणीसाठी प्रयोगशाळेसाठी पाठवणे व अहवाल ग्रामपंचायतीकडे पाठवणे व पाठपुरावा करणे .
 • पाणी शुध्दीकरणासाठी ग्रामपंचायत कर्मचारी प्रशिक्षण
 • दूषित पाणी नमुना असलेल्या स्त्रोताकरिता योग्य उपाययोजना .

घ ) प्रथमोपचार व किरकोळ आजार व संदर्भसेवा:-

 • आरोग्य सेवकाकडे प्रथमोपचार व किरकोळ आजारांच्या उपचारासाठी लागणारे सर्व साहित्य असल्याची खात्री .
 • आरोग्य सेवकाचे निरंतर प्रशिक्षण , किरकोळ आजार , उपचार व अपघात प्रकरणी प्रथमोपचार व संदर्भसेवा .
 • आरोग्य कर्मचा-यांकडून संदर्भित रुग्णांवर योग्य उपचार व आवश्यक तेथे पुढील संदर्भसेवेसाठी रुग्ण रवानगी

न ) आयोडीन न्युनता विकार कार्यक्रम:-

 • आयोडीनच्या कमतरतेमुळे होणारे विकार / आजार आणि आयोडीनयुक्त मिठाचा आहारातील वापराबाबत लोकांना आरोग्य शिक्षण देणे ,
 • वापरण्यात येणारे मिठाचे नमुने आयोडीनचे प्रमाण तपासण्याकरिता प्रयोगशाळेकडे पाठविणे .

प ) आरोग्य शिक्षण , प्रशिक्षण संप्रेषण व समोपदेशन:-

 • महत्वाच्या कार्यक्रमात गटसभेचे आयोजन .
 • साथरोग , परिसर स्वच्छता , प्रजनन बालकार्यक्रम माहिती व संप्रेषण कार्यक्रमाचे आयोजन
 • शालेय भेटीदवारे आरोग्य शिक्षण
 • यात्रा समारंभ इत्यादी चे वेळी प्रदर्शनीचे आयोजन .
 • पुरुष आरोग्य कर्मचा – यांच्या मदतीने स्थानिक नेत्यांचे प्रशिक्षण , आरोग्य कर्मचा-यांचे प्रशिक्षण .

१ ) समोपदेशन सनांचे आयोजन:-

 • कुटुंब नियोजन साधने वापरण्यासाठी लैंगिक मार्गजंतुसंसर्ग .
 • लैंगिक आजार व बैकल्ये . एच.आय.व्ही . / एड्स .

क्ष ) अंगणवाडी तसेच आश्रमशाळा भेट देणे.

संदर्भ:-

महाराष्ट्र शासन सार्वजनिक आरोग्य विभाग ( शासन निर्णय क्रमांक – आरईएस १०.१००१ / प्र.क्र .१२२ / सेवा १ दिनांक -११/१२/२००१ )

Copyright Material Don't Copy © 2021

Recent Posts

जागतिक आरोग्य दिन २०२४ – माझे आरोग्य, माझे हक्क

जागतिक आरोग्य दिनाचा इतिहास जागतिक आरोग्य दिन दरवर्षी ७ एप्रिल रोजी जगभरात साजरा केला जातो.… Read More

01/04/2024

राष्ट्रीय जंतनाशक दिन २०२४ प्रश्न उत्तरे Deworming day FAQ in Marathi

सन २०२३ - २०२४ राष्ट्रीय जंतनाशक दिन १३ फेब्रुवारी २०२४ व २० फेब्रुवारी २०२४ (मॉप… Read More

11/01/2024

गरोदरपणातील मधुमेह GDM in Marathi

गरोदरपणातील मधुमेह (GDM) म्हणजे काय? Gestational diabetes in Marathi :- गर्भधारणेदरम्यान जेव्हा रक्तातील साखरेचे प्रमाण… Read More

07/01/2024

पोटातील जंत सर्व माहिती Roundworm Tapeworm Worm Meaning in Marathi

जंत ( Worm in Marathi ) होणे ही आपल्या देशातली महत्त्वाची समस्या आहे. ग्रामीण भागात… Read More

05/01/2024

उष्माघात कारणे लक्षणे प्रतिबंध उपचार Heat Stroke Meaning in Marathi

उष्माघात कारणे, उष्माघात लक्षणे, उष्माघात प्रतिबंध, उष्माघात उपचार, उष्माघात घरगुती उपाय, मराठी माहिती, Heat Stroke… Read More

19/03/2023