आरोग्य कर्मचारी अधिकार आणि कर्तव्य

आरोग्य सहाय्यक पुरुष कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या Health Assistant Job Chart in Marathi

शेअर करा - आरोग्य विषयक खालील माहिती आवडल्यास नक्की शेअर करा.

एम. पी. डब्ल्यू. चे प्रमोशन होऊन आरोग्य सहाय्यक Health Assistant Job Chart in Marathi होता येते. यांचे काम खालील प्रमाणे.

आरोग्य सहाय्यक ( पुरुष ) यांची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या

Health Assistant Job Chart in Marathi:-

बहुउद्देशिय आरोग्य कर्मचारी योजनेंतर्गत पुरुष आरोग्य सहाय्यकानी एकूण २०,००० लोकसंख्येला सेवा देणे अपेक्षित असून एकुण ४ उपकेंद्र व ४ आरोग्य कर्मचारी ( पु ) यांचे पर्यवेक्षण करणे बंधनकारक आहे.

त्याच प्रमाणे प्रजनन व बाल आरोग्य कार्यक्रम व कुष्ठरोग दूरीकरण कार्यक्रमांचे प्राथमिक आरोग्य सेवेत होणाऱ्या विलीनिकरण अनुषंगाने व इतर राष्ट्रीय कार्यक्रमात झालेला बदल लक्षात घेता पुरुष आरोग्य सहाय्यकाच्या जबाबदाऱ्या खालील प्रमाणे आहेत .

पर्यवेक्षण व मार्गदर्शन

 1. कार्यक्षेत्रंतील सर्व पुरुष आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या कार्याचे संनियंत्रण , पर्यवेक्षण त्यांच्या कामाची आखणी व कौशल्यवृध्दीसाठी त्यांना मार्गदर्शन .
 2. पर्यवेक्षणासाठी नियमित व अकस्मित भेटी .
 3. वैद्यकिय अधिकारी , आरोग्य कर्मचारी व लाभार्थी याच्यांत आरोग्य सेवा संबंधाने योग्य समन्वय साधणे
 4. आरोग्य सहाय्यक ( स्त्री ) च्या सहाय्याने सर्व कर्मचाऱ्यांची सभा व कामाचा आढावा घेणे .
 5. मसिक सभेत आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या कामाचा आढावा देणे .
 6. आरोग्य सेवकाला साधनसामुग्रीचा पुरवठा .
 7. आरोग्य सेवकाच्या नोंदवहया व दप्तर पडताळणी व मार्गदर्शन .
 8. आरोग्य सेवकाकडून आलेल्या अहवालाचे एकत्रिकरण छाननी व अहवाल सादरीकरण ,

ब ) साहित्य सामुग्री व्यवस्थापन

 1. आरोग्य सहाय्यिके सोबत नियमित व आकस्मिक उपकेंद्र साठा तपासणी .
 2. साहित्य सामुग्रीचे मागणीपत्रक योग्य वेळी सादर करून पुरवठा प्राप्त करणे .
 3. उपकेंद्र औषधीसाठा व इतर साहित्याच्या योग्य साठवणुकिकडे नियमित लक्ष .
 4. पुरुष आरोग्य कर्मचाऱ्याच्या किटची नियमित पडताळणी .

क ) संघकार्य

 1. पुरुष आरोग्य कर्मचाऱ्याना संघकार्य सुलभ करणे .
 2. आरोग्य सहाय्यिका व इतर आरोग्य कर्मचाऱ्यांसोबत कार्याचे समन्वय व गटपातळीवर आयोजित सभेत सहभाग .
 3. प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या सभेत नियमित सहभाग .
 4. कार्यक्षेत्रात विविध आरोग्य सेवांचे आयोजनासाठी वैद्यकिय अधिकाऱ्यांना मदत करणे , इतर कर्मचाऱ्यांसह आरोग्य सेवा शिबीरांचे आयोजन व सहभाग .

ड ) अहवाल व नोंदी

 1. आवश्यक नोंदी व अहवाल तत्परतेने सादर करणे .
 2. पुरुष आरोग्य कर्मचाऱ्यांकडून प्राप्त नोंदी व अहवालांचे योग्य संकलन करुन वैद्यकिय अधिकाऱ्यांना सादर करणे .

१ ) राष्ट्रीय हिवतांप प्रतिरोध कार्यक्रम

 • आरोग्य सेवकांच्या सर्वेक्षण भेटीचे नियोजन व पर्यवेक्षण
 • घराभेटीत आढललेल्या रुग्णाचे रक्तनमने गृहितोपचार हिवताप रुग्णांना समूळ उपचार ,
 • ताप उपचार केंद्र व गोळया वाटप केंद्र यांची पडताळणी
 • किटकनाशक फवारणी कार्यक्रमावर देखरेख
 • डास उत्पत्तीस्थाने पडताळणी .
 • गप्पीमासे पैदास केंद्र तपासणी .
 • मजूर शिबीरांना आठवडी भेट .
 • मच्छरदाणी वाटप .

२) साथरोग नियंत्रण

 • हगवण , अतिसार , काविळ , विषमज्वर मेंदूज्वर , घटसर्प , गोवर ई.साथीवर नियंत्रण व लक्ष्य .
 • उद्रेकाच्या प्रसंगी त्वरीत कार्यवाहि , उद्रेक नियंत्रण पथक तयार करणे . विहिरी निर्जतुकीकरण , ओ . टी.पर्यवेक्षण , दूषित पाणी नमुन्याअनुषंगाने कार्यवाही ग्रामपंचासत भेटी , ब्लिचींग पावडर साठा तपासणी .
 • प्रतिबंधनात्मक कार्यवाही व वरिष्ठांना आवश्यक ती माहिती सादर करणे .
 • उद्रेक होऊ नये म्हणून साथरोगविषयक आरोग्य शिक्षण ,
 • रेबिज प्रतिबंधन लावारिस कुत्यांचा बंदोबस्त

३ ) राष्ट्रीय अंधत्व निवारण कार्यक्रम

 • मोतिबिंदू रुग्णांची यादी तयार करुन घेणे व शिबीर नियोजन ,
 • शाळेत जाणा – या सर्व मुलांची दृष्टीदोष , तिरळेपणा व इतर नंत आजारांकरिता तपासणी होईल याची खात्री करणे व त्यांना उपचार देण्याची व्यवस्था करणे ,

४ ) राष्ट्रीय कुष्ठरोग निर्मुलन कार्यक्रम

 • निदान व नियमित उपचार
 • संशयित रुग्णांचा त्वचानमुना घेणे व तपासणीसाठी पाठवणे .

५ ) राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम

 • नियमित औषधोपचार
 • आरोग्य कर्मचा-यांकडून घेतलेले थुकी नमुन्याची पडताळणी .

६ ) प्रजनन व बालआरोग्य

१) सार्वत्रिक लसटोचणी कार्यक्रम:-

 • लसीकरणासाठी लागणारा साधनसामुग्रीचा साठा अद्ययावत ठेवणे .
 • पल्स पोलिओ लसीकरण लसीकरण गाबाचे पर्यवेक्षण

२) क्षारसंजीवनी उपचार:-

 • अतिसाराच्या रुग्णांना क्षारसंजीवनी उपचार
 • आरोग्य सेवक स्त्री पुरुष यांना क्षारसंजीवनीचा पुरवठा करणे

३) शालेय आरोग्य कार्यक्रम:-

 • लसीकरणासाठी आरोग्य कर्मचा-यांना सहाय्य .
 • विद्यार्थ्यांना आरोग्य शिक्षण ,

४) कुटुंब कल्याण:-

 • कुटुंब पाहणीचे वेळी पर्यवेक्षण व गोषवारे काढणे .
 • प्रतिसाद न देणा – या जोडप्यांचे मतपरिवर्तन .
 • निरोध डेपोहोल्डर – नियमित साधनपुरवठा .
 • कुटुंब नियोजन शिबीरे आयोजित करण्यासाठी सहाय्य ,
 • लाभार्थीचा पाठपुरावा व पर्यवेक्षण .
 • पुरुषांचा कार्यक्रमात सहभाग वाढवणेसाठी प्रयत्न

५) उपकेंद्र नियोजन व मार्गदर्शन:-

 • आरोग्य सेविकेला उपकेंद्र नियोजन आराखडा तयार करणेसाठी आवश्यक मार्गदर्शन व मदत .
 • पुरुष आरोग्य कर्मचा-याचा सहभाग निश्चित करणे ,
 • लाभार्थ्यांच्या गरजा व निश्चितीसाठी मदत व मार्गदर्शन ,

६) लोकसंख्या धोरण व आरोग्य शिक्षण:-

 • लोकसंख्या धोरणाची उद्दिष्टे व प्रमुख बाबी
 • प्रस्तावित उपाययोजनांची माहिती
 • सेवांची उपलब्धता व गुणवत्ता सुधारणे .
 • विविध क्षेत्रांचा व विभागांचा सहभाग

७) प्रजनन मार्ग जंतुसंसर्ग:-

 • पुरुष रुग्णांसाठी निदान व उपचार , प्रजनन जंतुसंसर्गाचे परिणाम व निदान .
 • प्रतिबंधनात्मक उपाययोजना उपचार व पध्दती .

८) लैंगिक शिक्षण:-

 • किशोरवयीन मुलामुलींना लैंगिक शिक्षण , सुरक्षात्मक उपाययोजना .
 • दुष्परिणामांची जाणीव करून देणे .

फ ) जीवनविषयक आकडेवारी:-

 • आरोग्य कर्मचा-यांनी गोळा केलेल्या जन्म मृत्युच्या माहितीचे एकत्रिकरण .
 • एम.आय.एस. चालू असलेल्या प्रा.आ.केंद्रतील कार्यावर देखरेख व गळती .
 • ग्रामपंचायतमध्ये केल्या जाणा-या जन्म मृत्यूनोंदीबाबत सर्वेक्षण व पडताळणी .
 • अहवाल संकलन .

ग ) परिसर स्वच्छता:-

 • सुरक्षित पाणी पुरवठा .
 • शोषखड़ा , परसबाग , खतखडे , आरोग्यदायी संडास , बिनधुराची चूल तयार करण्यासाठी जनतेला प्रोत्साहन व मार्गदर्शन .
 • पाण्याच्या निर्जंतुककिरणाबाबत ओ.टी.टेस्ट .
 • पाणी नमुने गोळा करून चाचणीसाठी प्रयोगशाळेसाठी पाठवणे व अहवाल ग्रामपंचायतीकडे पाठवणे व पाठपुरावा करणे .
 • पाणी शुध्दीकरणासाठी ग्रामपंचायत कर्मचारी प्रशिक्षण
 • दूषित पाणी नमुना असलेल्या स्त्रोताकरिता योग्य उपाययोजना .

घ ) प्रथमोपचार व किरकोळ आजार व संदर्भसेवा:-

 • आरोग्य सेवकाकडे प्रथमोपचार व किरकोळ आजारांच्या उपचारासाठी लागणारे सर्व साहित्य असल्याची खात्री .
 • आरोग्य सेवकाचे निरंतर प्रशिक्षण , किरकोळ आजार , उपचार व अपघात प्रकरणी प्रथमोपचार व संदर्भसेवा .
 • आरोग्य कर्मचा-यांकडून संदर्भित रुग्णांवर योग्य उपचार व आवश्यक तेथे पुढील संदर्भसेवेसाठी रुग्ण रवानगी

न ) आयोडीन न्युनता विकार कार्यक्रम:-

 • आयोडीनच्या कमतरतेमुळे होणारे विकार / आजार आणि आयोडीनयुक्त मिठाचा आहारातील वापराबाबत लोकांना आरोग्य शिक्षण देणे ,
 • वापरण्यात येणारे मिठाचे नमुने आयोडीनचे प्रमाण तपासण्याकरिता प्रयोगशाळेकडे पाठविणे .

प ) आरोग्य शिक्षण , प्रशिक्षण संप्रेषण व समोपदेशन:-

 • महत्वाच्या कार्यक्रमात गटसभेचे आयोजन .
 • साथरोग , परिसर स्वच्छता , प्रजनन बालकार्यक्रम माहिती व संप्रेषण कार्यक्रमाचे आयोजन
 • शालेय भेटीदवारे आरोग्य शिक्षण
 • यात्रा समारंभ इत्यादी चे वेळी प्रदर्शनीचे आयोजन .
 • पुरुष आरोग्य कर्मचा – यांच्या मदतीने स्थानिक नेत्यांचे प्रशिक्षण , आरोग्य कर्मचा-यांचे प्रशिक्षण .

१ ) समोपदेशन सनांचे आयोजन:-

 • कुटुंब नियोजन साधने वापरण्यासाठी लैंगिक मार्गजंतुसंसर्ग .
 • लैंगिक आजार व बैकल्ये . एच.आय.व्ही . / एड्स .

क्ष ) अंगणवाडी तसेच आश्रमशाळा भेट देणे.

संदर्भ:-

महाराष्ट्र शासन सार्वजनिक आरोग्य विभाग ( शासन निर्णय क्रमांक – आरईएस १०.१००१ / प्र.क्र .१२२ / सेवा १ दिनांक -११/१२/२००१ )

Copyright Material Don't Copy © 2021

Recent Posts

राष्ट्रीय जंतनाशक दिन २०२४ प्रश्न उत्तरे Deworming day FAQ in Marathi

सन २०२३ - २०२४ राष्ट्रीय जंतनाशक दिन १३ फेब्रुवारी २०२४ व २० फेब्रुवारी २०२४ (मॉप… Read More

11/01/2024

पोटातील जंत सर्व माहिती Roundworm Tapeworm Worm Meaning in Marathi

जंत ( Worm in Marathi ) होणे ही आपल्या देशातली महत्त्वाची समस्या आहे. ग्रामीण भागात… Read More

05/01/2024

उष्माघात कारणे लक्षणे प्रतिबंध उपचार Heat Stroke Meaning in Marathi

उष्माघात कारणे, उष्माघात लक्षणे, उष्माघात प्रतिबंध, उष्माघात उपचार, उष्माघात घरगुती उपाय, मराठी माहिती, Heat Stroke… Read More

19/03/2023

पांढरे डाग, कोड त्वचारोग लक्षणे, कारणे, निदान, उपचार, घरगुती उपाय, Vitiligo in Marathi

कोड रोग म्हणजे काय ? कोड रोग म्हणजेच vitiligo मध्ये त्वचेचा रंग जातो, ज्यामुळे, त्वचेवर… Read More

19/02/2023

आरोग्यवर्धिनी उपकेंद्र बोरीपार्धी अंतर्गत जागतिक योग दिन साजरा डॉ गणेश केशव भगत

आरोग्यवर्धिनी उपकेंद्र बोरीपार्धी अंतर्गत नाथनगर विद्यालय बोरीपार्धी येथे 21 जून 2022 रोजी जागतिक योग दिन… Read More

22/06/2022

eSanjeevani Teleconsultation in Marathi

eSanjeevani Teleconsultation in Marathi For CHO या लेखामध्ये eSanjeevani Teleconsultation ची सर्व माहिती आपण पाहणार… Read More

23/02/2022