आजारांची माहिती

प्रा. आ. केंद्र उपकेंद्र स्तरावरील नोंदवहया Subcenter PHC Registers in Marathi

शेअर करा - आरोग्य विषयक खालील माहिती आवडल्यास नक्की शेअर करा.

प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्र स्तरावरील अहवाल व नोंदवहया Subcenter PHC Registers in Marathi यांची सर्व माहिती खालील लेखात दिलेली आहे.

अहवाल म्हणजे काय ?

आरोग्यविषयक केलेल्या कामाचे विशिष्ट पध्दतीने व विशिष्ट नमुन्यात वरिष्ठांना सादर करावयाच्या माहिती पत्रास अहवाल असे म्हणतात .

नोंदवही म्हणजे काय ?

कार्यक्षेत्रात केलेल्या आरोग्यविषयक कामांची माहिती विहित नमुन्यात संकलित करुन पुस्तकाच्या रुपात संचयित करणे म्हणजे नोंदवही होय .

नोंदवहीची उपयुक्तता ( महत्व )

 1. दैनंदिनी आरोग्य कामाची अहवालामध्ये केलेली नोंद संचयित करण्याकरिता .
 2. मासिक / त्रैमासिक / वार्षिक अहवाल तयार करण्याकरिता .
 3. आरोग्यविषयक कामाचा पाठपुरावा करण्याकरिता .
 4. आरोग्य कार्यक्रमाचे नियोजन करण्याकरिता ,
 5. आरोग्य कार्यक्रमाचे मूल्यमापन करण्याकरिता .
 6. आरोग्य कर्मचाऱ्याने केलेल्या कामाची तपासणी किंवा पडताळणी करण्याकरिता प्राथमिक आरोग्य केंद्र / उपकेंद्रावर खालील प्रकारचा अहवाल व नोंदवहया असाव्यात .

प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्र स्तरावरील अहवाल व नोंदवहया:-

क्र. नोंदवहीचे नाव स्थान लाभार्थी सेवा जबाबदार कर्मचारी
आर १ आरोग्य सेवा उपकेंद्र गरोदर / स्तनदा माता अर्भक लसीकरण, आरोग्य तपासणी उपलब्ध सेवा आरोग्य सेविका
आर
उपकेंद्र साठा नोंदवही उपकेंद्र योग्य जोडपी कुटुंब नियोजनाची साधने, औषधी आरोग्य कर्मचारी (स्त्री/पुरुष )
आर ३ कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया केंद्र नोंदवहीप्रा.आ. केंद्रयोग्य जोडपीस्त्री / पुरुष कुटुंब नियोजनआरोग्य सहाय्यिका
आर ४ तांबी नोंदवही प्रा.आ. केंद्र योग्य जोडपी तांबी बसविणे आरोग्य सहाय्यिका
आर ५ कार्यक्षेत्रातील योग्य जोडप्याची कार्यक्षेत्राबाहेर झालेल्या शस्त्रक्रीयांची नोंदवही प्रा.आ. केंद्रयोग्य जोडपीस्त्री / पुरुष शस्त्रक्रीयाआरोग्य सहाय्यिका
आर ६ शस्त्रक्रिया/तांबी साठी अपात्र लाभार्थी नोंदवहीप्रा.आ. केंद्रसेवेसाठी अपात्र ठरलेली योग्य जोडपी ( रिजेक्टेड )औषध उपचार व आरोग्य शिक्षणआरोग्य सहाय्यक
आर ७ शस्त्रक्रिया / तांबी लाभार्थ्यांचा पाठपुरावा नोंदवहीउपकेंद्र योग्य जोडपीशस्त्रक्रिया व तांबी लाभार्थ्यांना पुनर्भेट तपासणी आवश्यक आरोग्यसेवाआरोग्य कर्मचारी
(स्त्री/पुरुष)
आर ८ मदतनीस नोंदवही प्रा.आ.केंद्र उपकेंद्र दाई, आंगणवाडी सेविका, आरोग्य रक्षक लाभार्थीना आरोग्यसेवा देण्यास मदतआरोग्य सहाय्यिका / सेविका
आर ९ साधने वाटप एकत्रित नोंदवहीप्रा.आ.केंद्रयोग्य जोडपीसंतति प्रतिबंधक साधनेआरोग्य सहाय्यिका
आर १० शिबिरातील शस्त्रक्रिया व तांबी नोंदवहीप्रा.आ.केंद्रयोग्य जोडपीशस्त्रक्रिया व तांबी बसविणेआरोग्य सहाय्यिका
आर ११प्रा.आ.केंद्र क्षेत्रातील शस्त्रक्रिया तांबी एकत्रित नोंदवहीप्रा.आ. केंद्रयोग्य जोडपीशस्त्रक्रिया व तांबी बसविणेआरोग्य सहाय्यिका
आर १२ समाज शिक्षण व प्रचार कार्यक्रम नोंदवही प्रा.आ.केंद्रगरोदर/स्तनदा माता, योग्य जोडपी आरोग्य शिक्षणआरोग्य सहाय्यक
आर १३ संततिप्रतिबंधक साधनांचा साठा नोंदवहीप्रा.आ.केंद्रयोग्य जोडपीनिरोध , गर्भनिरोधक गोळया व तांबी साठा नोंदविणेआरोग्य सहाय्यिका
आर १४ प्रजनन आरोग्य पहाणी नोंदवही (कुटुंब कल्याण सर्वे)उपकेंद्र, प्रा.आ.केंद्रयोग्य जोडपीपात्र लाभाथी नुसार दयावयाच्या आवश्यक सेवाआरोग्य सेविका
आर १५ प्रसूतिपूर्व व प्रसूति पश्चात नोंदवही उपकेंद्र , प्रा.आ.केंद्रगरोदर / स्तनदा मातागरोदर व स्तनदा माता नोंदणी तपासणी , लसीकरण व आवश्यक सेवाआरोग्य सेविका / आरोग्य सहाय्यिका
आर १६ 0 ते २ वर्षे वयोगटातील मुलांचे आरोग्य सेवा नोंदवहीउपकेंद्र0 ते २ वर्षे वयोगटातील मुले लसीकरण व आरोग्य तपासणीआरोग्य कर्मचारी
(स्त्री/पुरुष)
आर १७ दोन वर्षावरील मुलांना द्यावयाच्या आरोग्य सेवांची नोंदवही उपकेंद्रदोन वर्षावरील मुलेलसीकरण व आरोग्य तपासणीआरोग्य कर्मचारी (स्त्री/पुरुष )

प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्र स्तरावरील अहवाल व नोंदवहया, Subcenter Registers in Marathi, PHC Registers in Marathi

उपकेंद्र व प्रा.आ.केंद्रातील इतर नोंदवहया

 1. साठा नोंदवही :-
  • ही नोंदवही प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्रस्तरावर ठेवणे आवश्यक असून यात वस्तूंचे सविस्तर विवरण व अंतिम विल्हेवाट याबद्दल माहिती नोंदविली जाते .
 2. अंधत्व नोंदवही :-
  • ( अ ) जीवनसत्व – अ वाटप नोंदवही ,
  • ( ब ) मोतीबिंदू असणाऱ्या व्यक्तींची यादी असलेली नोंदवही .
 3. क्षयरोग कामाची नोंदवही :-
  • ( अ ) संशयीत रुग्ण थुकी नमुना नोंदवही ,
  • ( ब ) नियमित उपचार घेणाऱ्या रुग्णांची नोंदवही ,
  • ( क ) रुग्ण उपचार कार्ड
  • ( ड ) औषधी साठा नोंदवही
 4. कुष्टरोग नोंदवही :-
  • ( अ ) नवीन कुष्ठरुग्णांची यादी व
  • ( ब ) नियमित उपचार घेणाऱ्या रुग्णांची नोंदवही .
  • ( क ) संशयित कुष्ठरुग्णाची नोंदवही ५
 5. हिवताप कार्यक्रमाची नोंदवही :-
  • ( अ ) हिवताप नमुना -२ ( SF2 ) : या नोंदवहीत आरोग्य कर्मचाऱ्याने घेतलेल्या रक्त नमुन्यांची नोंद घेऊन दिलेल्या औषधोपचाराची नोंद व रक्त नमुना तपासणीचा निकाल नोंदविण्यात येतो .
  • ( ब ) हिवताप नमुना -७ ( MF – 7 ) : या नोंदवहीत हिवतापाच्या रुग्णांची सविस्तर माहिती तसेच समूळ उपचाराविषयी माहिती नोंदविण्यात येते .
 6. जन्म – मृत्यू नोंदवही :-
  • कार्यक्षेत्रातील झालेले जन्म व मृत्यूबद्दल माहिती नोंदविली जाते .
 7. ग्रामपंचायत निहाय पाणी स्त्रोत नोंदवही :-
  • उपकेंद्र / प्रा.आ.केंद्र अंतर्गत येणाऱ्या पिण्याच्या पाण्याचे स्त्रोतांची नोंदवही .
 8. पाणी नमुने तपासणी आणि ओ.टी.टेस्ट :-
  • उपकेंद्र / प्रा आ केंद्र अंतर्गत येणाऱ्या पिण्याच्या पाण्याच्या तपासणी व ओ.टी. टेस्ट नोंदवही .
 9. सविस्तर कार्यदर्शिका ( Master File ) :-
  • या नोंदवहीत कार्यक्षेत्रातील आरोग्य कर्मचारी व त्यांच्या कार्याविषयी सविस्तर माहिती नोंदविली जाते .
 10. भेट पुस्तिका ( Visit Book ) :-
  • या नोंदवहीत वरिष्ठ अधिकारी , प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्राला भेट दिल्यानंतर , कार्याची पाहणी करुन त्याबद्दल नोंद घेतात .
 11. संदर्भ सेवेची नोंदवही ( Referral Book ) :-
  • या नोंदवहीत संदर्भ सेवा दिलेल्या रुग्णांची नोंद असते . आरोग्य कर्मचारी ( स्त्री व पुरुष ) यांनी आपल्या कामाची दररोज दैनंदिनीत नोंद घेऊन त्यावरून त्यांनी आपली दर महिन्याला दौरावही सादर करावी.
Copyright Material Don't Copy © 2021

Recent Posts

जागतिक आरोग्य दिन २०२४ – माझे आरोग्य, माझे हक्क

जागतिक आरोग्य दिनाचा इतिहास जागतिक आरोग्य दिन दरवर्षी ७ एप्रिल रोजी जगभरात साजरा केला जातो.… Read More

01/04/2024

राष्ट्रीय जंतनाशक दिन २०२४ प्रश्न उत्तरे Deworming day FAQ in Marathi

सन २०२३ - २०२४ राष्ट्रीय जंतनाशक दिन १३ फेब्रुवारी २०२४ व २० फेब्रुवारी २०२४ (मॉप… Read More

11/01/2024

गरोदरपणातील मधुमेह GDM in Marathi

गरोदरपणातील मधुमेह (GDM) म्हणजे काय? Gestational diabetes in Marathi :- गर्भधारणेदरम्यान जेव्हा रक्तातील साखरेचे प्रमाण… Read More

07/01/2024

पोटातील जंत सर्व माहिती Roundworm Tapeworm Worm Meaning in Marathi

जंत ( Worm in Marathi ) होणे ही आपल्या देशातली महत्त्वाची समस्या आहे. ग्रामीण भागात… Read More

05/01/2024

उष्माघात कारणे लक्षणे प्रतिबंध उपचार Heat Stroke Meaning in Marathi

उष्माघात कारणे, उष्माघात लक्षणे, उष्माघात प्रतिबंध, उष्माघात उपचार, उष्माघात घरगुती उपाय, मराठी माहिती, Heat Stroke… Read More

19/03/2023